Algemene voorwaarden | BNT Diamonds
Untitled design 55

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BNTDIAMONDS.COM

Opmerking vooraf
In geval van aankoop van diamanten juwelen, verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de site www.baunat.com. Voor meer informatie, klik hier. In geval van aankoop van (losse) diamanten voor beleggingsdoeleinden zijn de voorwaarden van www.baunat.com niet van toepassing, omdat het geen diamantjuwelen of online aankopen betreft. In dit geval gaat het om een koopovereenkomst (met BAUNAT GROUP N.V. als de verkopende partij), waarbij de Algemene Voorwaarden van www.baunatdiamond.cn (zoals hieronder vermeld) van toepassing zijn.

Gebruik van de website
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.baunatdiamond.cn. Bij gebruik van deze website verbindt u (de toekomstige klant) zich ertoe deze Algemene Voorwaarden te accepteren. Aankoop bij BAUNAT

Bovendien zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met BAUNAT GROUP N.V. bij aankoop van (losse) diamanten voor beleggingsdoeleinden. Ze bevatten alle wederzijdse rechten en plichten tussen de klant en BAUNAT GROUP N.V..

De klant verklaart dat vooraleer eender welke overeenkomst (met betrekking tot losse diamanten) gesloten wordt met BAUNAT GROUP N.V., hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van BAUNAT GROUP N.V. (zoals gepubliceerd op de website www.baunatdiamond.cn) en hij/zij uitdrukkelijk verklaard heeft die te aanvaarden. Deze verklaring van erkenning en goedkeuring gebeurt automatisch vanaf het moment van instemming met de offerte en de daaropvolgende betaling van het overeengekomen bedrag en zal worden geformaliseerd door een elektronische bevestiging of door de factuur onderaan te ondertekenen.

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door BAUNAT GROUP N.V., Schupstraat 21, bus 5, 2018 Antwerpen, België, KBO 0899 153573, RPR Antwerpen.

Artikel 1. DEFINITIE, TOEPASSINGSSFEER EN VOORWERP

1.1. Definities

BAUNAT GROUP N.V.:
onderneming met zetel te 2018 ANTWERPEN, Schupstraat 21, Bus 5, KBO 0899.153.574, RPR Antwerpen, tevens handelend onder de handelsnamen BAUNAT GROUP N.V. www.baunat.com & www.baunatdiamond.cn

Koper:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BAUNAT GROUP N.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;

Klant:
elke persoon die zich de toegang verschaft tot de website(s) van BAUNAT GROUP N.V. en die al dan niet in een contractuele relatie met BAUNAT GROUP N.V. staat of komt te staan;Persoon:
een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een feitelijke vereniging;

Producten:
het onderwerp en voorwerp van een of meerdere overeenkomsten;

Prijzen:
De eenvoudige (prijs)vermelding van BAUNAT GROUP N.V. houdt nooit een definitief aanbod in. Daarom kan de Klant hieruit geen rechten ontlenen.


1.2. Toepassingsfeer

Afwijkingen
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze werd overeengekomen met BAUNAT GROUP N.V. In voorkomend geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.


Eigen (algemene en/of factuur-)voorwaarden van de Klant
In het geval dat de Klant over eigen (algemene en/of factuur-)voorwaarden beschikt, zijn deze niet van toepassing op de met BAUNAT GROUP N.V. afgesloten overeenkomsten.

Wereldwijd verkoop
BAUNAT GROUP N.V. verkoopt haar producten wereldwijd.

1.3. Voorraden, aanbiedingen, beschikbaarheid, vergissingen, typefouten & uitgebreide informatievoorziening

Een prijskwotering voor een product, afgegeven door BAUNAT GROUP N.V. impliceert geen definitieve prijsofferte. De uiting van een klant een product te willen kopen volstaat niet om overeenkomst te sluiten met BAUNAT GROUP N.V.. BAUNAT GROUP N.V. kan niet garanderen dat zij het product dat de klant wenst te kopen kan leveren. De klant kan altijd contact opnemen met BAUNAT GROUP N.V. (per telefoon of e-mail) om de definitieve beschikbaarheid van een product te controleren.

BAUNAT GROUP N.V. zal haar uiterste best doen de bestelde producten te verwerven en/of te leveren. In geval van onbeschikbaarheid van het product (de overeengekomen leveringstermijnen in acht nemend) of (plotse) extreme prijsschommelingen, en zelfs al heeft de (potentiële) klant geld overgemaakt naar BAUNAT, zij het contant, via overschrijving of via credit card (hiermee onvoorwaardelijk het voornemen bevestigend te willen kopen), bindt dit BAUNAT er niet toe om te leveren en kan BAUNAT nog steeds besluiten om dezelfde som terug te storten. Uiteraard verplicht BAUNAT zich ertoe zo spoedig mogelijk te communiceren over de reden van de terugstorting.

Wanneer de prijs van een product zoals in de aanbieding of een offerte aangegeven verschilt van de werkelijke prijs, dan zal een vertegenwoordiger van BAUNAT GROUP N.V. contact opnemen met de klant om hem/haar de mogelijkheid te bieden om ofwel het prijsverschil te betalen, ofwel af te zien van de aankoop. BAUNAT GROUP N.V. verontschuldigt zich voor de problemen die kunnen worden veroorzaakt door een dergelijk uitzonderlijk voorval.

Informatie, foto's, beschrijvingen op de website van BAUNAT GROUP N.V., of de informatie voorzien via e-mail, chat en/of telefoon zijn zo nauwkeurig mogelijk. BAUNAT GROUP N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, typefouten, foutieve vermeldingen of gebrek aan informatie. Wanneer de klant geconfronteerd wordt met onduidelijke informatie kan hij altijd contact opnemen met een vertegenwoordiger van BAUNAT GROUP N.V.. De contactgegevens van BAUNAT GROUP N.V. worden vermeld in de onderhavige Algemene Voorwaarden en op de website, of met een op maat gemaakte prijsofferte.

Ons aanbod op bntdiamonds.com is in principe voor B2B-klanten, voor pakketten startende vanaf € 100.000,00.

Tot slot, verklaart de klant uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat -door zijn aankoop- hij uitvoerig geïnformeerd werd door de BAUNAT experten over alle mogelijke aspecten in verband met diamanten en hun intrinsieke beleggingswaarde, waaronder het feit dat diamanten -net zoals elk ander investeringsalternatief- niet immuun zijn voor prijsdalingen.

1.4. Afsluiten van de overeenkomst

Voorafgaand aan de conclusie(s) van een overeenkomst tussen een klant en BAUNAT GROUP N.V., zal de klant worden gevraagd om zijn specifieke producteisen te bepalen. Op basis van deze eisen, zal BAUNAT GROUP N.V. een duidelijke prijsofferte opmaken, met vermelding van de prijs, kenmerken van het product en de aanvullende transactievoorwaarden (leveringsvoorwaarden, bijbehorend certificaat, enz.). Dit aanbod zal tevens een geldigheidsperiode omvatten.

Elke prijsopgave van BAUNAT GROUP N.V. is voorwaardelijk. Elke offerte heeft een geldigheidsperiode, startend vanaf het moment dat BAUNAT GROUP N.V. de prijsopgave naar de klant stuurt. Op voorwaarde dat er geen overeenkomst is gesloten en/of dat BAUNAT GROUP N.V. geen betaling heeft ontvangen noch een bevestiging van de betaling (via overschrijving), dan zal de offerte vervallen, behoudens het recht van BAUNAT GROUP N.V. de looptijd van het aanbod te verlengen. Dit betekent dat het aanbod en de gegarandeerde prijs slechts geldig zijn gedurende de looptijd of tijdens de verlengde looptijd van de aanbieding tenzij het product onbeschikbaar is of het product onder invloed is van (plotse) extreme prijsschommelingen. Verlenging van de termijn kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden verleend door BAUNAT GROUP N.V..

Indien de klant instemt met de prijsofferte (via mail bevestigd), dan zal zijn voornemen tot aankoop alleen overgaan in een geldige overeenkomst (= sluiten van de overeenkomst) na ontvangst van de betaling op de rekening van BAUNAT. Door deze betaling bevestigt de klant zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijke verbintenis de goederen te kopen, uiteraard onder de voorwaarde dat ze worden geleverd door BAUNAT GROUP N.V. volgens de overeengekomen producteisen. Gelieve er rekening mee te houden dat het indienen van een betalingsbewijs voor een aankoop op maat, dient als bevestiging van de bestelling waardoor deze onherroepelijk wordt. Latere annuleringsverzoeken worden niet ingewilligd.

De goedkeuring van de Algemene Voorwaarden van BAUNAT GROUP N.V. gebeurt automatisch vanaf het moment van goedkeuring met de offerte en de daarop volgende betaling van het overeengekomen bedrag, en zal worden geformaliseerd door de effectieve ondertekening van de factuur door de klant, voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd ". Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wordt het product onmiddellijk betaald en geleverd door BAUNAT GROUP N.V..

Tot slot, in het specifieke geval dat de klant slechts een gedeeltelijk bedrag van het totale aankoop bedrag heeft betaald (= voorschot) en BNT Diamonds reeds begonnen is de aankoop van de aangeboden diamant(en), dan is BNT Diamonds gerechtigd om het contract eenzijdig te beëindigen indien de klant het resterende bedrag van het totale aankoop bedrag niet betaalt binnen de door BNT Diamonds afgesproken en aanvaarde termijnen (indien geen concrete datum/termijn is vastgelegd wordt de uiterlijke datum/termijn voor volledige betaling bepaald vanaf het moment dat BNT Diamonds kennis geeft dat de aangekochte diamant(en) klaar zijn voor verzending). In dit specifieke geval heeft BNT Diamonds recht op een schadevergoeding van 40% van het totale aankoop bedrag, waarbij uiteraard het reeds betaalde gedeeltelijke bedrag niet-restitueerbaar is en als onderdeel van de verschuldigde schadevergoeding wordt beschouwd. Uiteraard is BNT Diamonds ook gemachtigd om uitvoering van de aankoop en dus de volledige betaling ten alle tijden te eisen en af te dwingen.

BAUNAT beschikt ook over showrooms. Deze showrooms (met uitzondering van de showroom van Antwerpen) worden niet beschouwd als verkooppunt. Het hoofddoel van deze showrooms is het faciliteren en begeleiden van potentiële klanten bij vragen en begrip van het aanbod van BAUNAT GROUP N.V.. Dit kan gedaan worden door hen door de website www.baunat.com te leiden of door uitleg te geven over de aangeboden producten. Elke aanvraag van een potentiële klant die zou kunnen leiden tot een andere prijs of kwaliteit zoals getoond op www.baunat.com dient te worden overgedragen aan het hoofdkantoor van BAUNAT GROUP N.V. in Antwerpen, waar de uiteindelijke beslissing over de prijs van de gevraagde kwaliteit zal worden genomen en de verkoop zal worden afgerond. Het Showroompersoneel kan ook artikelen (showroom samples) tonen aan de potentiële klant, maar de klant kan ze nooit meenemen, noch ophalen in een later stadium. Het enige verkooppunt waar een klant een gekocht artikel kan afhalen is de showroom van Antwerpen. De verkoop zal altijd worden afgesloten via BAUNAT GROUP N.V. (www.baunat.com, eigendom van BAUNAT GROUP N.V.), die het aangekochte product zal produceren, factureren en bezorgen / verzenden naar de klant.

1.5. Welke materialen & diamanten worden door BNT Diamonds gebruikt?

BAUNAT werkt uitsluitend met 18 karaat goud (75% goud) - legering ‘au750’ en platina 950 (95% platina) - legering ‘pt950’.

BAUNAT biedt enkel 100% natuurlijke diamanten aan. M.a.w. geen "lab grown", geen behandelde, geen artificiële en geen in helderheid versterkte diamanten. In dit opzicht gebruikt BAUNAT de meest geavanceerde tools om diamanten te detecteren en indien nodig elke niet natuurlijke diamant af te keuren. Bij vragen, kan u steeds contact opnemen met onze diamantexpert via info@baunat.com.

BAUNAT verwerkt alleen hoogwaardige diamanten in haar juwelen. Tevens krijgt U standaard bij elk BAUNAT juweel dat een diamant gelijk aan of groter dan 0.3 caraat bevat een certificaat van een erkend labo dat de 4C’s van uw diamant beschrijft. Voor meer info, klik hier. De kwaliteit of het karaat gewicht van de diamant aangeboden op de website of op de offerte is de minimum die BNT Diamonds belooft te leveren. BNT Diamonds is altijd in het recht om, op basis van beschikbaarheid op de markt, een afwijking van de diamant aan te bieden in het voordeel van de klant (bijvoorbeeld hogere kwaliteit of gewicht). Echter, In geval van after sales service (al dan niet binnen garantie) kan BNT Diamonds nooit verplicht worden de zojuist vermelde upgrade opnieuw te moeten leveren.

BAUNAT kiest er bewust voor om nooit minderwaardige kwaliteiten aan te bieden. En dit op een uiterst transparante en objectieve wijze. Vandaar dat wij U er graag attent op maken dat BAUNAT haar diamanten enkel laat certifiëren door de 3 meest gerenommeerde laboratoria ter wereld: GIA, HRD & IGI.

BAUNAT distantieert zich dus met nadruk van praktijken zoals zelfgeschreven diamantcertificaten (een praktijk die blijkbaar nog veel voorkomt) en kwaliteitsinflaterende certificaten door minder gerenommeerde labos. Op deze manier beschermen we onze klanten tegen het risico dat bij latere herverkoop en hercertificatie door GIA, HRD of IGI een minderwaardige kwaliteit (en waarde) van de diamant(en) en het juweel blijkt. Klik op deze link voor meer informatie.

Bovendien wordt elke aankoop vergezeld door een ‘BAUNAT juwelencertificaat’, dat garant staat voor de kwaliteit op het vlak van design, materialen en fabricage.

Wat betreft artikelen met een gepersonaliseerd karakter en specifiek diamanten met een kwaliteit die afwijkt van wat wij standaard aanbieden, BAUNAT biedt zijn klanten de mogelijkheid om duidelijk en proactief een lijst met specificaties mee te delen. BAUNAT stelt zijn voorstel op basis van alle informatie verkregen van de klant. Als BAUNAT niet in staat is aan een bepaalde specificatie van de klant te voldoen, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden in het voorstel dat naar de klant verstuurd wordt. BAUNAT zal zijn voorstel opstellen op basis van de objectieve informatie vermeld op het diamant certificaat, hierna de eigenschappen van de diamant genoemd. Als de klant niet duidelijk een precieze voorkeur uit voor bepaalde diamanteigenschap, zal het voorstel opgesteld worden zonder rekening te houden met deze bepaalde diamanteigenschap.

BAUNAT toont en verkoopt enkel diamanten die goedgekeurd zijn door de klant en reed vooruitbetaald werden (enkel via overschrijving, niet contant). Van zodra BAUNAT een bewijs heeft ontvangen van de bankoverschrijving, wordt dit beschouwt als een akkoord om de diamant (of het diamantjuweel) te kopen en is de aankoop onomkeerbaar.

1.6. Wat is het standpunt van BNT Diamonds tegenover conflict-(bloed-)diamanten?

Conflict diamanten zijn diamanten uit conflictgebieden waarbij milities diamanten proberen te gebruiken om hun activiteiten te financieren. Om deze diamanten te weren van de wereldmarkt werd in het Kimberley proces afgesproken om de herkomst van diamanten uit conflict gebieden te controleren en te certificeren.

Het Kimberley Process is dus een internationaal systeem dat de handel van diamanten regelt om te verzekeren dat ze afkomstig zijn uit conflictvrije gebieden. Het Kimberley Certificate geeft aan dat het geen 'conflict' diamant is. In 2008 werd berekend dat de handel voor 99.9% bestaat uit niet-conflict diamanten.

Uiteraard heeft BAUNAT GROUP N.V. heeft een zero-tolerantie beleid ten aanzien van conflictdiamanten. Wij kopen enkel diamanten aan bij de meest gerespecteerde diamantfabrikanten, die in overeenstemming handelen met de normen opgelegd door het Kimberley-proces.

Via deze link vindt u meer informatie over conflictdiamanten en het Kimberley Proces Certificatiesysteem.

Artikel 2. PRIJZEN, BETAALMETHODEN EN BETALING

2.1. Prijzen

BAUNAT GROUP N.V. garandeert een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Daarom zijn prijzen niet negotieerbaar.

De prijzen op de website(s) van BAUNAT GROUP N.V. zijn uitgedrukt in €, $, £ en CHF en exclusief BTW en andere kosten.

Prijsoverzicht en transparantie
BAUNAT GROUP N.V. garandeert dat het aanbod van BAUNAT GROUP N.V. een correct en transparant overzicht weergeeft van de prijs en al haar onderdelen van de door BAUNAT GROUP N.V. aangeboden producten. De kosten met betrekking tot de B.T.W., lokale taksen, import- en exportheffingen en leveringskosten worden berekend aan de hand van de plaats waar het aangekochte product zal worden geleverd. De Klant is de prijs verschuldigd die BAUNAT GROUP N.V. op haar factuur vermeldt.

Fouten in de prijsoffertes
Mochten er zich kennelijke (manipulatie-)fouten in het aanbod voordoen, zoals, maar niet uitsluitend, evidente onjuistheden, kunnen deze ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BAUNAT GROUP N.V. worden gecorrigeerd. BAUNAT GROUP N.V. verwijst voor zoveel als nodig naar haar art. 1.3. ‘Vergissingen en verschrijvingen'.

Wat is vervat in de geafficheerde prijzen?
Prijzen en lokale taksen verschuldigd aan BAUNAT, hangen af van van het land van bestemming (land naar waar de aangekochte artikelen dienen geleverd te worden).

Klanten binnen de EU
Prijzen (te betalen aan BAUNAT) zullen verhoogd worden met het toepasselijke BTW tarief van elk EU land. U kan hier een overzicht raadplegen van alle BTW tarieven.

Klanten buiten de EU
De te betalen prijzen aan BAUNAT zijn exclusief BTW. De prijs die de klant betaalt aan BAUNAT is dus de geafficheerde prijs. Echter zullen in de meeste landen importheffingen en/of lokale taksen aangerekend worden die de klant zal moeten betalen aan de koerier bij levering. BAUNAT betracht voldoende informatie te verschaffen met betrekking tot de importheffingen en ander lokale taksen. Zie hiervoor onze indicatieve tax calculator voor de meest courante niet EU landen.

BTW-vrije aankopen en export buiten de EU
BAUNAT biedt zijn klanten kostenloos de mogelijkheid aan om diamantjuwelen btw-vrij aan te kopen. In dat geval betaalt de klant de Belgische BTW (21%) die hem nadien terugbetaald wordt wanneer hij zijn juweel naar een land buiten de EU exporteert.

Terugbetalingsrente van de Belgische btw (21%) bij BAUNAT:

ORDER < € 2.000 excl. BTW

Terugbetaling 18%

ORDER € 2.000 excl. BTW - € 3.000 excl. BTW

Terugbetaling 19%

ORDER € 3.000 excl. BTW - € 5.000 excl. BTW

Terugbetaling 20%

ORDER > € 5.000 excl. BTW

Terugbetaling 21%

Opdat de klant zijn order correct kan exporteren, engageert BAUNAT zich om de klant helder in te lichten over de volgende zaken die hij moet tonen bij controle door de douane in een exporterende Europese luchthaven: het aangekochte product, de aankoopfactuur, paspoort waaruit blijkt dat de persoon een niet-EU resident is en het vliegtuigticket waaruit blijkt dat de persoon de EU zal verlaten.

De export moet binnen de drie maanden volgend op de factuurdatum verricht worden.

De aankoopfactuur moet door de douane in de Europese exporterende luchthaven afgestempeld worden opdat de klant een terugbetaling van de btw bij BAUNAT kan terugvorderen.

BAUNAT verricht de btw-terugbetaling pas bij ontvangst van de aankoopfactuur met daarop het aangekochte product, dat conform door de douane in de Europese exporterende luchthaven afgestempeld is. De terugzending van de afgestempelde factuur moet uiterlijk 2 maand na de afstempeling bij BAUNAT GROUP N.V. toekomen.

We aanvaarden enkel facturen die zijn afgestempeld door de douane op de volgende luchthavens.

 • Zaventem (BE)
 • Schiphol (NL)
 • Charles de Gaulle - Roissy (FR)
 • Frankfurt (DE)
 • Düsseldorf (DE)
 • Madrid (ES)
 • Rome (IT)

Voor exports vanuit andere luchthavens kan BAUNAT de aanvraag voor de btw-terugbetaling weigeren. In het geval dat BAUNAT beslist om de terugbetalingsprocedure voor een luchthaven die niet op bovenstaande lijst staat, uit te voeren, zal BAUNAT een administratieve kost van 10% toepassen. Deze 10% wordt afgehouden van het totale toegestane bedrag voor terugbetaling (gelieve het BTW-terugbetalingsplan te raadplegen). Bijvoorbeeld, wanneer een klant recht heeft op een terugbetaling van 21% (Order > € 5.000 excl. BTW), betekent dit dat hij/zij een terugbetaling van 18,9% (=90% x 21%) zal ontvangen.

De terugbetaling van de BTW wordt uitgevoerd na ontvangst van een (afgestempeld en) geldig exportfactuur voorzien door de interne boekhoudafdeling van BAUNAT. De klant moet zijn/haar wens om te exporteren duidelijk maken bij aanvang van de bestelling zodat het gepaste BTW-tarief kan toegepast worden op de tax free prijs en de finale prijs inclusief BTW kan bepaald worden. Indien de klant de intentie om te exporteren niet tijdig communiceert, kan hij/zij niet genieten van de terugbetaling van de BTW. De bestelling zal dan onderworpen worden aan de lokale (niet terugvorderbare) BTW-tarieven, afhankelijk van het land van bestemming.

Mogen wij u erop wijzen dat BAUNAT niet voor de minste fout van uw kant verantwoordelijk is (bv. verkeerde bankgegevens) die bankkosten met zich meebrengen. BAUNAT is nooit verantwoordelijk voor eventuele bankkosten, opgelegd door uw bank. Deze bankkosten zijn steeds voor de rekening van de klant.

De terugbetaling wordt volgens de wettelijke Europese regels, bepaald door de Belgische Kamer van Koophandel (Artikel 8, 4° van het koninklijk besluit nr. 18 bepaalt dat de verkoper de echtheid van de uitvoer moet aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur of van een als zodanig geldend stuk bekleed met het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap). Deze regels bevestigen dat de factuur van het aangekochte product (dat als exportdocument dient) voldoende is voor controle bij de douane (samen met de drie andere zaken – het product, het paspoort en het vliegtuigticket). Volgens de Belgische en Europese wetgeving is geen enkel ander document noodzakelijk.

BAUNAT is nooit aansprakelijk voor elk uitzonderlijk order dat de klant ervan zou verhinderen om zijn recht op btw-vrije aankopen uit te voeren (bv. de douane in de luchthaven weigert om de aankoopfactuur van BAUNAT af te stempelen omdat een ander document voor de export vereist zou zijn; hier gaat het om een regionale en/of nationale wetgeving, de sluiting van het douanekantoor waardoor de klant de stempel niet kan bemachtigen, geen ontvangst van de rekening en verlies van de afgestempelde factuur verzonden per post door de klant, enz ...).

Bijkomende informatie aan de Klant
Indien toepasselijk verschaft BAUNAT GROUP N.V. aan de Klant voldoende informatie met betrekking tot de import- en exportheffingen of ander lokale taksen voor zendingen buiten Europa. Tenzij dat BAUNAT GROUP N.V. daartoe wettelijk verplicht is, zijn alle import- en exportheffingen of ander lokale taksen, voor rekening van de Klant. In geen geval kan BAUNAT GROUP N.V. verantwoordelijk worden geacht voor verschillen en/of wijzigingen die optreden in de nationale B.T.W. tarieven, de import- en exportheffingen of ander lokale taksen.

2.2. Betaalmethoden

Nadat de Klant, in overeenstemming met art. 1.4. van de Algemene Voorwaarden, een aanbod van BAUNAT GROUP N.V. heeft ontvangen en deze voorbehoudloos heeft aanvaard, kan de Klant overgaan tot betaling met één van volgende betaalmethodes:

 • Overschrijving (Alle extra bankkosten zijn voor rekening van de klant. Wij dienen het afgesproken bedrag NETTO op onze rekening te ontvangen. Er worden geen uitzonderingen geaccepteerd.)
 • Cryptomunten: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) en 4 USD gekoppelde valuta's (GUSD, USDC, PAX, BUSD)
 • Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Maestro, Bancontact, Ideal, Paypal, Sofort Banking, Finnish E-Banking, GiroPay
 • Alipay, WeChatPay, ChinaUnionPay
 • Cadeaucheque(s) van BAUNAT GROUP N.V.

Uitbreiding
BAUNAT GROUP N.V. kan de betalingsmogelijkheden steeds wijzigen en/of verder uitbreiden. Deze wijzigingen en/of uitbreidingen zullen kenbaar worden gemaakt via de Website(s) van BAUNAT GROUP N.V..

SSL Technologie
Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.

Specifieke voorwaarden
Wanneer de betaling via een kredietkaart geschiedt dan zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever hierop van toepassing. BAUNAT GROUP N.V. is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever. BAUNAT is nooit verantwoordelijk voor eventuele bankkosten, opgelegd door uw bank. Deze bankkosten zijn steeds voor de rekening van de klant.

Article 3. DE LEVERINGSMODALITEITEN

3.1. Algemeen
Met “levering” bedoelen we, tenzij anders gedefinieerd, de eerste levering aan de klant bij een aankoop.

BAUNAT GROUP N.V. neemt de verzendingskosten en verzekeringskosten van deze eerste levering op zich.BAUNAT GROUP N.V. gaat slechts over tot het verzenden van het aangekochte product eenmaal zij de betaling of minstens de bevestiging van de betaling heeft ontvangen en dit in overeenstemming met art. 1.3. en 1.4. van de Algemene Voorwaarden. Aankopen via de website(s) van BAUNAT N.V worden verzonden over de hele wereld. BAUNAT GROUP N.V. doet beroep op gerenommeerde transportbedrijven die een groot aanzien genieten voor het verzenden van kostbare producten. Afhankelijk van de leveringsplaats worden de aangekochte producten verzonden door de volgende ondernemingen: Brinks, Fed-Ex, UPS of DHL.

3.2. Leveringstermijn

Berekening van de termijn
De geschatte tijd is afhankelijk van enerzijds de leveringsplaats en anderzijds de aard van het aangekochte product. De genoemde leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De geschatte leveringstermijn wordt meegedeeld in het aanbod en in de orderbevestiging die aan de Klant wordt overgemaakt.

Verzending binnen de 10 tot 20 werkdagen
BAUNAT GROUP N.V. streeft er naar elk aangekocht product zo snel mogelijk af te leveren of te laten afleveren. In de regel moet de Klant rekening houden met een leveringstermijn van 10 to 20 werkdagen. Deze termijn gaat in vanaf ontvangst van betaling op de bankrekening van BAUNAT.

Vertraging in de levering(stermijn)
BAUNAT GROUP N.V. tracht de opgelopen vertragingen binnen één werkdag telefonisch, per e-mail of per telefax aan de Klant te melden.

BAUNAT streeft naar excellentie wat betreft de leveringstijden. Sinds 2008 heeft BAUNAT reeds meer dan 95% van zijn pakjes op tijd geleverd, ongeacht de bestemming. Dit gezegd zijnde, hoewel BAUNAT samenwerkt met de meest gerenommeerde verzendpartners (FedEx, UPS, DHL, Brinks et cetera), heeft BAUNAT enkel controle over de tijdige verzending van een pakje. Een vertraging tijdens de levering is altijd een mogelijkheid en valt daarom buiten onze controle. Geen enkel bedrijf ter wereld kan met 100% zekerheid een tijdige levering garanderen. Dit is onmogelijk omdat wij hiervoor moeten vertrouwen op derden, regelgevingen en overheidsbeslissingen waardoor er altijd sprake kan zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van BAUNAT GROUP N.V.'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Een laattijdige levering als dusdanig, geeft de klant bijgevolg geen enkel recht op financiële compensatie of annulering van de bestelling.

In het uitzonderlijke geval van een niet-levering of verlies van goederen, kan de klant kiezen voor een terugbetaling of voor een reproductie en levering van dezelfde diamant.

3.3. Leveringsadres

Leveringen vinden plaats op het door de Klant op het ogenblik van het verzenden van een vraag tot informatie of de aanvaarding van het aanbod opgegeven adres. De Klant kan bij de levering van het aangekochte product verzocht worden om een handtekening te plaatsen op de leveringsbon.

3.4. Opvolging van verzending

Refertenummer
Wanneer het aangekochte product wordt verzonden, dan kan de Klant een refertenummer/volgnummer ontvangen (per e-mail) waarmee hij de status van de zending via het Internet kan volgen en dit eenmaal het product werd afgehaald bij BAUNAT GROUP N.V. BAUNAT GROUP N.V. verzoekt de Klant de status van de verzending steeds nauwgezet op te volgen en zich ervan te vergewissen dat hijzelf/zijzelf of een vertrouwenspersoon de levering in ontvangst kan nemen.

Controle van het verzendingspakket
BAUNAT GROUP N.V. raadt haar Klanten ook aan om het aangeboden verzendingspakket te controleren op uitwendige schade alvorens de afleveringsbon te ondertekenen voor ontvangst.

3.5. Verpakking van het product

Alle aangekochte en voor verzending overgemaakte producten worden door BAUNAT GROUP N.V. verzonden in een degelijk, kwaliteitsvol en verzorgde doos.

3.6. Verzekering van het verzonden product

Risicovrij
Elke zending verzorgd door BAUNAT GROUP N.V. in geval van een eerste levering naar een klant na aankoop is volledig
verzekerd (risicovrij). In dit geval neemt BAUNAT GROUP N.V. alle verzendingsrisico’s op zich. Om de veiligheid van de zending nog meer te garanderen, kan op het moment van de aanbieding van de zending (van het aangekocht product) om een handtekening verzocht worden. BAUNAT GROUP N.V. verzoekt haar Klanten om zich ervan te vergewissen date hijzelf/zijzelf of een vertrouwenspersoon de levering in ontvangst kan nemen.Overgang van het risico
Risico’s worden overgedragen naar de klant wanneer het pakket (dat het aangekochte juweel bevat), is geleverd op het adres dat is aangegeven door de klant, zelfs wanneer er getekend is voor ontvangst door een andere persoon dan de klant zelf. De ontvanger is verplicht om te tekenen voor ontvangst (wat het formeel bewijs van levering is). De levering is volledig afgehandeld wanneer de ontvanger tekent voor ontvangst. Bij elke wijziging in dit proces dat door de klant is gevraagd, gaat het risico over op de klant (bijvoorbeeld wanneer de klant specifiek vraagt voor een levering waarbij er geen handtekening vereist is).

3.7. Niet ontvangen van de levering

Wanneer de Klant de zending (van het aangekochte product) niet of niet tijdig in ontvangst neemt of kan nemen, komt de zending terug naar BAUNAT GROUP N.V. BAUNAT GROUP N.V. zal de Klant meedelen dat zij het aangekochte product onder zich houdt en zal de Klant uitnodigen om het aangekochte product binnen een termijn van 1 maand terug af te nemen. De Klant kan dan ofwel het aangekochte product komen afhalen nadat hij/zij de terugzendkosten heeft betaald aan BAUNAT GROUP N.V. ofwel verzoeken, na vooreerst alle transportkosten te hebben betaald, om het aangekochte product te (ver)zenden naar een door hem/haar gekozen leveringsadres.

Artikel 4. AANGEBODEN DIAMANTEN & DIAMANTCERTIFICATEN

4.1. Aangeboden diamanten

BAUNAT levert enkel 100% natuurlijke diamanten. Dit betekent geen behandelde, kunstmatige of zuiverder gemaakte (in helderheid versterkte) diamanten.

4.2. Gebruikte diamantcertificaten

BAUNAT gebruikt enkel diamanten van hoge kwaliteit. Voor elke diamant ontvangt u een certificaat van een erkend diamantlaboratorium, met een beschrijving van de 4 C’s van uw edelsteen. Deze laboratoria zijn in principe GIA, HRD of IGI. Wanneer een klant voor de aankoop specifieke voorkeuren heeft in verband met certificaten, zal BAUNAT proberen hieraan tegemoet te komen. Tenzij specifiek vermeld, kan BAUNAT dit niet garanderen. Ook gaat de klant uitdrukkelijk akkoord gaan met de beschrijving van de kwaliteit van de diamanten zoals vermeld op de geleverde certificaten. Bijgevolg zal BAUNAT niet reageren op latere betwistingen hierover.

Wanneer het ‘Diamond grading report' (= certificaat) moet worden vervangen, dan is BAUNAT GROUP N.V. gerechtigd de klant €200 aan te rekenen voor administratiekosten.

Artikel 5. PERSOONSGEGEVENS

BAUNAT GROUP N.V. zal de gegevens die door de Klant worden verstrekt verwerken in overeenstemming met haar Privacy Beleid, zoals weergegeven op de website(s) van BAUNAT GROUP N.V.. BAUNAT GROUP N.V. respecteert dienaangaande de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 6. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1. Doorvoeringen van wijzigingen

BAUNAT GROUP N.V. kan de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden, de tarieven op de website(s) en deaangeboden producten ten allen tijde wijzigen (met uitzondering voor de producten met een gegarandeerde vaste prijs), en zal dit voordat de wijziging in voege treedt, door publicatie op de website(s) kenbaar maken aan de Klant.

6.2. Aanvaarding van de wijzigingen

De doorgevoerde wijzigingen zijn van toepassing vanaf de publicatie ervan op de website(s) van BAUNAT GROUP N.V. Het (verdergezet) gebruik van de website(s) na de publicatie van de gewijzigde of aangepaste algemene voorwaarden, wordt aanzien als de aanvaarding van de in de algemene voorwaarden gewijzigde en/of aangepaste bepalingen. Het is de Klant steeds aangeraden om op regelmatige tijdstippen kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Artikel 7. GESCHILLENREGELING, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

7.1. Geschillenregeling

BAUNAT GROUP N.V. streeft er naar al haar Klanten tevreden te stellen. Mocht er naar aanleiding van de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en/of de tussen de Klant en BAUNAT GROUP N.V. tot stand gekomen overeenkomsten enige discussie ontstaan, dan wordt de Klant uitgenodigd om zonder dralen contact op te nemen met één van de verantwoordelijken van BAUNAT GROUP N.V. BAUNAT GROUP N.V. stelt alles in het werk om de gerezen problemen, opmerkingen en/of klachten allerhande op een constructieve manier tot een goed einde te brengen , maar altijd met referentie naar de “Algemene voorwaarden”. Aangezien we de professionele integriteit van ons personeel hoog in het vaandel dragen, informeren we dat geen enkele vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijk gedrag, beledigingen en ongegronde beschuldigingen aan het adres van één van de werknemers van BAUNAT GROUP N.V. getolereerd zal worden en rechtstreeks zal resulteren in een overdracht van de communicatie met ons gespecialiseerd juridisch team. In dit opzicht, willen we benadrukken dat BAUNAT GROUP N.V.
principieel steeds de noodzakelijke juridische stappen zal ondernemen (inclusief het opstarten van een gerechtelijke procedure) om zichzelf te beschermen tegen elke vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijk gedrag, beledigingen en ongegronde beschuldigingen.

7.2. Bevoegde rechter

Indien partijen onderling geen minnelijke regeling hebben kunnen nastreven dat tot een adequate oplossing heeft geleid, zijn –zonder afbreuk te doen aan de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991- de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) exclusief bevoegd om van het geschil tussen partijen kennis te nemen. De voertaal voor alle juridische geschillen zal Nederlands zijn. Om de communicatie met de andere partij te vergemakkelijken kan BAUNAT GROUP N.V. – naar eigen goeddunken – opteren voor de Engelse taal, maar dit kan in geen enkel geval als verplichting beschouwd worden.

7.3. Toepasselijk recht

Alle aanbiedingen en overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en dit volgens de ‘land-van-oorsprong-theorie', met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID VAN BAUNAT GROUP N.V.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen volgt, en behoudens bedrog, kan BAUNAT GROUP N.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in hoofde van de Klant of enige derde te wijten aan:

 • alle gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van BAUNAT GROUP N.V.'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd;
 • de onmogelijkheid tot het creëren van enige verbinding noodzakelijk voor het tot stand brengen van de dienstverlening, onderbrekingen van deze verbinding, op welke wijze dan ook, of problemen bij de doorzending en de ontvangst van verrichtingen, voor zover te wijten aan derden;
 • vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van de verrichtingen te wijten aan derden zoals bijvoorbeeld het niet of laattijdig bezorgen van bepaalde mededelingen door tussenpersonen voor telecommunicatie waarop de Klant een beroep doet;
 • vertraging in de uitvoering of de niet uitvoering van de leveringen te wijten aan de derde waarop BAUNAT GROUP N.V. beroept doet bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • fouten in de gegevens die aan BAUNAT GROUP N.V. bezorgd worden door betrouwbaar geachte derden;
 • indien de regelmatigheid van de website(s) in het gedrang zou worden gebracht tengevolge van handelingen, vergissingen of technische defecten ongeacht hun aard, oorsprong of oorzaak waarover BAUNAT GROUP N.V. geen rechtstreekse controle heeft.

Hieronder worden o.m., doch niet uitsluitend, begrepen:

 • overbelasting van het betrokken telecommunicatienetwerk aangeboden door de door de Klant gekozen operator;
 • onvoldoende, onberekenbare, gebrekkige, foutieve of afwezige dienstverlening door een derde leverancier van diensten of goederen wiens tussenkomst vereist is om de dienstverlening te verzekeren;
 • alle gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, oorlog, oproer, aanslagen, rampen, stakingen, epidemieën, pandemieën, lokale en grensoverschrijdende overheidsmaatregelen en elke andere gelijkaardige gebeurtenissen en/of van BAUNAT GROUP N.V.'s wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd;
 • beslissingen en verplichtingen opgelegd door de Belgische of andere overheden;
 • hypertext links waar BAUNAT GROUP N.V. geen controle over heeft, en die toegang verschaffen tot de website(s);
 • onjuistheid of onvolledigheid van gegevens afkomstig uit derde bronnen;
 • nalatigheid of fout van de Klant zelf.

Artikel 9. DIVERSE BEPALINGEN

De maatschappelijke zetel BAUNAT GROUP N.V. is gevestigd te 2018 Antwerpen, België, Schupstraat 21, bus 5, KBO 0899.153.574, RPR Antwerpen.

Voor vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. de diensten, bestellingen, het privacybeleid, de algemene voorwaarden van BAUNAT GROUP N.V. kan u zich steeds wenden tot:

 • e-mail: info@baunat.com
 • telefoon: +32 (0)3 201.24.90 (alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u)
 • fax: +32/(0)3 201.24.99
 • postadres: BAUNAT GROUP N.V., Schupstraat 21 bus 5, 2018 Antwerpen, België

1. Juridische informatie

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.baunat.com. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe de gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven in het ‘Juridische informatie en privacy-beleid', en de ‘Algemene Voorwaarden BAUNAT GROUP N.V.' (zoals weergegeven op de website van BAUNAT GROUP N.V.) na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door BAUNAT GROUP N.V., Schupstraat 21, bus 5, 2018 Antwerpen, Belgie, KBO 0899.153.574, RPR Antwerpen.

2. Privacybeleid van BAUNAT GROUP N.V.

Welke persoonsgegevens worden verzameld
BAUNAT GROUP N.V. verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker BAUNAT GROUP N.V. de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van BAUNAT GROUP N.V. met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post.

BAUNAT GROUP N.V. verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van de dienst na verkoop en om U informatie op te sturen. Enkel wanneer U hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd worden deze gegevens gebruikt voor direct e-mail marketing. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer BAUNAT GROUP N.V. elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten.De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met BAUNAT GROUP N.V. contractueel verbonden onderneming(en). U heeft steeds het recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst van BAUNAT GROUP N.V. (Wet van 8 december 1992).

Het gebruik van cookies:
Tijdens een bezoek aan de site van BAUNAT GROUP N.V. kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf, en die een uniek identificatienummer bevatten. De gegevens die wij hiermee verkrijgen laat BAUNAT GROUP N.V. toe om:

 • de website te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen;
 • de toegang tot de website van BAUNAT GROUP N.V. en de navigatie ervan te vereenvoudigen;
 • de website te individualiseren volgens uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

U kan cookies aanvaarden of verwerpen. U moet hiervoor de helpfunctie van uw browser raadplegen voor bijkomende informatie. De configuratie van de meeste (internet)browsers laat het toe om U te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Niets staat U er van in de weg om deze cookies te verwerpen, al kan dit de navigatie en de functionaliteit van de diensten geleverd via de website van BAUNAT GROUP N.V. in het gedrang brengen.

Tot slot kan BAUNAT GROUP N.V. anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar de BAUNAT-website gekomen bent, of waarlangs U die verlaat.

BAUNAT GROUP N.V. heeft de nodige en voldoende veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie te voorkomen die op onze site www.baunatdiamond.cn wordt ontvangen.

3. Vragen, klachten of opmerkingen

Vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. het privacybeleid van BAUNAT GROUP N.V. kan u zich wenden tot:

 • e-mail: info@baunat.be
 • telefoon: +32/(0)3 201.24.90 (alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 16u)
 • fax: +32/(0)3 201.24.99
 • post:adres: BAUNAT GROUP N.V., Schupstraat 21 bus 5, 2018 Antwerpen, Belgie

Antwerpen, 22 november 2018